Gebruiksvoorwaarden

Klik hier voor de ACTIEVOORWAARDEN


1. Door deze website van InBev Belgium BVBA/SPRL (AB InBev) te betreden en te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website.

2. Door deze website te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in dat deze website alleen zal worden geïnterpreteerd en geëvalueerd volgens de Belgische wetgeving. Als u deze website gebruikt vanuit andere rechtsgebieden, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. AB InBev beweert niet dat de materialen op deze website geschikt zijn voor locaties buiten België. alle informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot informatie over producten en diensten, is alleen van toepassing op AB InBev.

3. AB InBev is de auteursrechthebbende van deze website en geen enkel deel van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio of video, mag op enigerlei wijze of voor enig doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AB InBev. , behalve zoals hierin bepaald. Zonder op enigerlei wijze afstand te doen van de voorgaande rechten, mag u één kopie van het materiaal op deze website downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijdert of wijzigt. Wijziging of gebruik van het materiaal op deze website voor andere doeleinden is een schending van de wettelijke rechten van AB InBev.

4. Door deze website te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in dat uw gebruik op eigen risico is en dat geen van de partijen die betrokken zijn bij het maken, produceren of leveren van deze website aansprakelijk is (voor zover dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk verboden is) voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade, of enige andere verliezen, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (inclusief juridische kosten, honoraria van deskundigen of andere uitgaven) die direct of indirect kunnen ontstaan door de toegang tot, gebruik van of browsen op deze website of doordat u materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website downloadt, inclusief maar niet beperkt tot alles veroorzaakt door virussen, bugs, menselijk handelen of nalaten of enig computersysteem , telefoonlijn-, hardware-, software- of programmastoringen, of andere fouten, storingen of vertragingen in computertransmissies of netwerkverbindingen.

5. Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, apparatuur en andere informatie op de website gebaseerd zijn op up-to-date informatie, en hoewel AB InBev alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat al het materiaal op deze website correct is, kan nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd. gegarandeerd en AB InBev geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid ervan. Alle inhoudelijke informatie en materialen op deze website worden u aangeboden 'AS IS' ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET - INBREUK.

6. Plaats op deze website geen pornografisch, obsceen, godslasterlijk, lasterlijk, bedreigend, onwettig of ander materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, of aanleiding kan geven tot civielrechtelijk aansprakelijkheid, buitensporige of onverantwoorde consumptie van alcohol promoten of anderszins wet- of regelgeving schenden. Niettegenstaande het feit dat AB InBev of andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze website, uitzendingen, berichten, discussies of chats kunnen controleren of beoordelen, aanvaarden AB InBev en alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze website, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot claims wegens laster, laster, laster, obsceniteit, pornografie, godslastering of verkeerde voorstelling van zaken. AB InBev heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving materiaal te verwijderen dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of anderszins aanstootgevend is.

7. Door deze website te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in dat alle communicatie of materiaal dat u naar deze website of naar AB InBev verzendt, op welke manier dan ook en om welke reden dan ook, niet als vertrouwelijk of bedrijfseigen wordt behandeld. Bovendien erkent u en stemt u ermee in dat, rekening houdend met uw toegang tot en verzending van materiaal naar deze website, alle rechten (zowel wettelijk als voordelig) in de aard van het auteursrecht die voortvloeien uit of bestaan in communicatie of materiaal waarin dergelijke ideeën, concepten, technieken, procedures, methoden, systemen, ontwerpen, plannen of schema's zijn opgenomen, zijn toegewezen aan AB InBev. U stemt ermee in dat u geen enkel recht hebt op enige vorm van betaling of royalty's in het geval dat dergelijke materialen overal, altijd en om welke reden dan ook door AB InBev worden gebruikt.

8. AB InBev heeft het recht om uw toegang tot deze website op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook te beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot schending van deze Algemene Voorwaarden. AB InBev kan ook op elk moment, naar eigen goeddunken, deze website of een deel ervan stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving en u stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot deze website.

9. AB InBev kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de informatie en inhoud op deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig nadelig vertrouwen dat u stelt in deze website of de inhoud ervan.

10. Wanneer u deze website wilt gebruiken, wilt deelnemen aan prijsvragen en enquêtes, wilt solliciteren naar een baan of andere communicatie met ons wilt voeren, kunnen wij u vragen om ons persoonlijke informatie te verstrekken. Raadpleeg ons privacybeleid op deze website voor informatie over hoe AB InBev uw persoonsgegevens gebruikt en beschermt.

11. Door deze website te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in dat alle namen, logo's, handelsmerken of dienstmerken op deze website eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door AB InBev en niet door u mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. AB InBev zal haar intellectuele eigendomsrechten agressief afdwingen in de volle omvang van de wet. Geluid, afbeeldingen, grafieken, tekst, video, informatie of afbeeldingen van plaatsen of mensen zijn eigendom van AB InBev of worden met toestemming op deze website gebruikt. Uw gebruik van een van deze materialen is verboden, tenzij specifiek vermeld op de website. Elk ongeoorloofd gebruik van deze materialen kan u blootstellen aan boetes of schadevergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot schending van handelsmerken, auteursrechten, privacy en publiciteitsrechten.

12. Hoewel deze website gelinkt kan zijn aan andere websites, impliceert AB InBev niet, direct of indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, onderschrijving of affiliatie met de gelinkte website, tenzij hierin specifiek vermeld. Door deze website te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in dat AB InBev niet alle websites die aan deze website gelinkt zijn, heeft beoordeeld en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van off-site pagina's of enige andere website die aan deze website gelinkt is. Het doorlinken naar andere off-site pagina's of andere websites is op eigen risico.

13. U gaat ermee akkoord AB InBev schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke schending door u van deze Algemene Voorwaarden en elke claim of eis tegen AB InBev ingediend door een derde partij die voortvloeit uit uw gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot alle claims, acties, procedures, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) hoe dan ook geleden of opgelopen door AB InBev als gevolg van uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

14. Als een van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou worden bevonden door een bevoegde rechtbank, dan wordt deze Algemene Voorwaarden geschrapt en blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht en blijven ze volledig van kracht en kracht en blijven bindend en afdwingbaar.

15. AB InBev en haar agenten zijn niet verantwoordelijk voor technische, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, verloren of niet-beschikbare netwerkverbindingen of mislukte, onvolledige, beschadigde of vertraagde computertransmissies die het vermogen van een deelnemer om aan een wedstrijd deel te nemen kunnen beperken.

16. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken. Als u deze website vanuit een ander land gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. AB InBev, haar filialen en/of partners verklaren niet dat de materialen op deze website geschikt zijn voor landen buiten België.

17. AB InBev behoudt zich het recht voor om deze wettelijke informatie op elk moment en om welke reden dan ook te herzien en behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze website. Door deze website te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in dat u gebonden bent aan dergelijke herzieningen. We raden u aan deze pagina van de website regelmatig te bezoeken om deze algemene voorwaarden te bekijken.

18. Sponsor: InBev Belgium BVBA/SPRL, Industrielaan/ Boulevard Industriel 21, 1070 Brussels

Klik hier voor de ACTIEVOORWAARDEN