AKTIE VOORWAARDEN

 

Art. 1 Organisatie

De wedstrijd "Koop Corona en win elke dag gadgets!" wordt georganiseerd door InBev Belgium S.R.L., Industrielaan 21, 1070 Brussel, hierna "de organisator" genoemd.

Art. 2 Korte beschrijving van de wedstrijd en de prijs

Korte beschrijving: Bij aankoop van een Corona-pakket scant de consument (van 18 jaar of ouder) de QR-code waarmee hij/zij kan deelnemen aan deze wedstrijd door zijn/haar gegevens in te voeren om kans te maken op een prijs.

De wedstrijd loopt van 1 juni 2023 tot en met 30 september 2023.

Te winnen:

 • Eerste prijs: Een reis naar Corona eiland voor 2 personen. Inclusief:  *Niet alle activiteiten zijn verplicht.

 • Andere prijzen*: meer dan 1.000 prijzen van merchandises zoals waterflesjes, t-shirts,...

  De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of verplaatsbaar en worden in geen geval in contanten uitbetaald. De prijzen worden niet vervangen in geval van verlies. De organisator behoudt zich het recht voor deze actie voortijdig te beëindigen, de actie (of de actievoorwaarden) eventueel te wijzigen of de te winnen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke aard en waarde.

  De prijs wordt als volgt naar de winnaar gestuurd. De prijs wordt na afloop van de wedstrijd in oktober naar het huisadres van de winnaar gestuurd.

  Art. 3 Deelname

  Elke natuurlijke persoon die minstens 18 jaar oud is en gedomicilieerd in België of Luxemburg kan deelnemen aan de wedstrijd. De deelname van de werknemers van de organisator en elke andere persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van deze wedstrijd (zoals merchandisers, winkeliers en hun personeel, enz.) is uitgesloten. Eveneens uitgesloten: alle personen die in samenwerkingsverband werken, of die samenwerken in het kader van een wettelijke of morele vereniging, of op een andere manier, om hun kansen op succes te vergroten.

  Dezelfde persoon kan slechts eenmaal per dag deelnemen door een ander coronapakket te kopen, dus een ander aankoopbewijs met een ander tijdstip van aankoop.
  Onvolledige deelname leidt onmiddellijk tot uitsluiting van de wedstrijd. De op het inschrijfformulier vermelde gegevens mogen in geen geval worden gewijzigd, gecorrigeerd of aangepast.

  De organisator kan te allen tijde de deelname van een persoon aan de wedstrijd gedurende een bepaalde periode uitsluiten en dit in geval van schending van een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of frauduleuze deelname aan de wedstrijd.
  Het gebruik van een ander programma of andere middelen (personalisatie of bewerking van de site) dan het programma van de site is strikt verboden en zal leiden tot uitsluiting van de deelnemer. Deze is dan aansprakelijk voor vervolging wegens inbreuk op het auteursrecht.
  Elke poging tot fraude leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

  Deelname is persoonlijk en kan in geen geval aan derden worden overgedragen.

  Art. 4 Bepaling van de winnaars

  Elke dag gedurende 122 dagen zijn er 1502 secundaire prijzen te winnen. Het winnende moment (willekeurige datum, uren, minuten, seconden) tijdens de actieperiode zijn willekeurig geselecteerd door een onafhankelijke verificatiedienst. De personen die een geldig Corona-aankoopbewijs hebben geüpload en de kennisvraag correct hebben beantwoord, ontvangen een van de vele prijzen*. Alle 1502 prijzen zijn te winnen. De winnaar van het Corona-eiland wordt gekozen op 1 oktober, de winnaar is de persoon die in km het dichtst bij de vraag over de lokalisatie van het Corona-eiland zit.

  Als de contactgegevens van de deelnemer onjuist zijn of als er niet wordt gereageerd op de wijze en binnen de termijn die in dit reglement zijn vermeld, vervalt het recht van de deelnemer op de prijs.

  De winnaar is verantwoordelijk voor het gebruik van de prijs. Hij ontslaat de organisator van elke verantwoordelijkheid ter zake.

  Art. 5 Betaling en aanvaarding

  Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijdreglement alsook elke beslissing die door de organisator kan worden genomen.

  De organisator is niet verantwoordelijk voor beschadigde, verloren of vertraagde zendingen.

  In geval van een geschil of voor elk geval waarin dit reglement niet voorziet, zijn de beslissingen van de organisator onherroepelijk en niet vatbaar voor beroep.

  Art. 6 Communicatie

  Met uitzondering van de toezending van dit reglement of de kennisgeving van de winnaar wordt tijdens het verloop van de wedstrijd geen enkele vorm van communicatie, fysiek of elektronisch, gevoerd.

  De winnaar wordt gecontacteerd voor de vele prijzen*:

  • Per e-mail
  • Elke dag

  Voor de Corona Island prijs:

  • Aan het einde van de activering in oktober
  • Per telefoon


  Art. 8 Wettelijke aansprakelijkheid

  De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van overmacht of voor elke reden buiten de wil van de organisator waardoor de wedstrijd moet worden gewijzigd, opgeschort of geannuleerd. De organisatie behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement te wijzigen indien dit om organisatorische redenen of in geval van overmacht noodzakelijk blijkt. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd of de toekenning van de prijs. In geval van onregelmatigheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten die zich voordoen in de webgenerator of de organisator, beslist de organisator autonoom over de wijze waarop het probleem wordt gecorrigeerd en/of aangevuld. De beslissing van de organisator kan niet worden betwist.

  Het drukken van fouten, spelfouten of andere vergissingen, technische problemen of andere problemen die verband houden met of voortvloeien uit het vergelijkend onderzoek, kunnen niet worden ingeroepen als grond voor enige schadevergoeding, verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. . De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die de deelname aan de wedstrijd onmogelijk maken of het ononderbroken en ononderbroken verloop van de wedstrijd zouden verhinderen.

  De organisator kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte communicatie van gegevens die zouden leiden tot een slecht adres of een onbekend adres van de deelnemer. Indien een prijs (1) niet op tijd aankomt door verlies en/of vertraging van de postdiensten, en/of (2) opzettelijk of per ongeluk beschadigd wordt door de postdiensten, kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Wat de eventuele kosten van deelname aan de wedstrijd betreft, is er geen verhaal mogelijk tegen de organisator.

   

  Art. 9 Privacy en Gegevensbescherming

  Alle persoonlijke gegevens die voor deze Promotie worden verstrekt, zullen worden gebruikt voor het doel van deze Promotie en voor onderzoeks- en analytische doeleinden door de Promotor en/of door een agent die door hem is aangesteld om te helpen bij het uitvoeren van de Promotie. Persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan een niet-verbonden derde partij, tenzij uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de website en het privacybeleid van de actie.

    
  *Beperkt aantal